DARMOWA DOSTAWA PRZY ZAKUPACH POWYŻEJ 200 ZŁ I PŁATNOŚCI Z GÓRY!

Regulamin

Regulamin księgarni internetowej

I. Ogólne informacje o księgarni

1. Księgarnia internetowa [zwana dalej Księgarnią], działająca pod adresem mapress.pl, prowadzona jest przez Wydawnictwo Marpress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku (80-838 Gdańsk, ul. Targ Rybny 10B) [zwane dalej „Wydawnictwem”], NIP 583-000-59-86, nr REGON 191701237, KRS 0000129915.

2. Księgarnia zajmuje się sprzedażą produktów znajdujących się w jej ofercie za pośrednictwem sieci Internet.

3. Dane kontaktowe:

Wydawnictwo Marpress Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Targ Rybny 10B

80-838 Gdańsk

tel. +58 301 47 00

e-mail: biuro@marpress.pl

Nr konta: PKO BP 19 1020 1811 0000 0102 0266 7293

II. Zasady zakupów i płatności

1. Wydawnictwo prowadzi sprzedaż książek i innych produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Na stronie internetowej Księgarni publikowane są informacje o aktualnie dostępnych produktach. Znajdujące się na stronie Księgarni informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Przesłanie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Księgarni oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

3. Zamówienia przyjmowane są przez Wydawnictwo za pośrednictwem strony internetowej Księgarni.

4. Księgarnia, w celu ułatwienia składania zamówień, udostępnia graficzny interfejs sklepu internetowego, w tym koszyk zawierający wykaz produktów, które w danym momencie zostały wybrane przez Klienta w celu złożenia zamówienia. Zawartość koszyka przed wysłaniem zamówienia można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu na przycisk KOSZYK.

5. W celu złożenia zamówienia, Klient wypełnia i wysyła formularz zamówienia znajdujący się na stronach Księgarni. Wypełniając formularz, Klient dokonuje wyboru zamawianych produktów, ich ilości, wybiera sposób zapłaty oraz wskazuje adres wysyłki i podaje dane kontaktowe. Następnie potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem Księgarni i jego akceptację.

6. Klient zobowiązany jest do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

7. Wszelkie płatności realizowane przed wysłaniem przez Wydawnictwo potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji stanowią przedpłatę na poczet realizacji umowy sprzedaży.

8. W ciągu kilku godzin od złożenia zamówienia Klient otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie złożonego zamówienia. E-mail potwierdzający zamówienie zostanie wysłany na adres podany w zamówieniu i będzie zawierał informacje na temat:

a. imienia i nazwiska (nazwy), adresu zamieszkania (siedziby) Wydawnictwa organu, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numeru, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,

b. głównych cechach świadczenia i jego przedmiotu,

c. ceny obejmującej wszystkie jej składniki, a w szczególności cła i podatki,

d. zasady zapłaty ceny,

e. kosztów oraz terminu i sposobu dostawy,

f. prawa odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków od tego prawa,

g. miejscu i sposobie składania reklamacji.

9. E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Wydawnictwa o przyjęciu oferty Klienta. Z chwilą złożenia tego oświadczenia między Wydawnictwem a Klientem zostaje zawarta umowa sprzedaży zamawianych produktów.

10. Na zamówione produkty wystawiany jest paragon lub – na życzenie Klienta – faktura VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT prosimy o wcześniejsze wskazanie tej okoliczności w formularzu zamówienia poprzez wpisanie w odpowiednie pole numeru NIP.

11. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Wydawnictwo akceptuje następujące formy płatności: przelew na rachunek bankowy Wydawnictwa, płatność za pobraniem lub płatność przez serwisy PayU oraz PayPal.

12. Zmiana zamówienia jest możliwa do momentu wystawienia faktury. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa do momentu wysłania produktów. W celu zmiany lub rezygnacji należy skontaktować się z Księgarnią pod adresem biuro@marpress.pl.

13. Ceny produktów w Księgarni są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Koszty przesyłki są podawane odrębnie.

III. Koszty wysyłki

1. Wydawnictwo pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta. Opłata ta uzależniona jest od wagi przesyłki oraz cenników przewoźników (Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej).

2. Aktualne opłaty za przesyłkę znajdują się w tabeli opłat opublikowanej na stronie Księgarni.

3. Opłata może ulec zmianie w przypadku zmiany cennika przez Pocztę Polską i/lub firmę kurierską.

4. Koszt przesyłki doliczany jest do kwoty zamówienia.

IV. Terminy dostawy

1. Termin otrzymania przesyłki to suma czasu realizacji zamówienia i przewidywanego czasu dostawy. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru opcji przesyłki.

2. Zamówienia realizowane są niezwłocznie, przy czym realizacja zamówienia rozpoczyna się nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty lub autoryzacji karty kredytowej. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

V. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia produktu Klientowi (objęcia produktu w posiadanie przez Klienta).

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, należy we wskazanym powyżej terminie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać je na adres Wydawnictwa.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie ust. 1 powyżej umowę uważa się za niezawartą.

a. Klient ma obowiązek zwrócić dostarczone produkty Wydawnictwu lub przekazać je osobie upoważnionej przez Wydawnictwo do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany jeśli produkty, których dotyczy odstąpienie, zostaną odesłane przed jego upływem. Produkt należy zwrócić w stanie kompletnym i niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

b. Wydawnictwo niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się inne rozwiązanie. Klient nie ponosi opłat w związku z tym zwrotem.

4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w wypadkach wskazanych w ustawie, w szczególności:

a. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c. w przypadku umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

d. w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

VI. Reklamacje

1. Wydawnictwo ma obowiązek wydać produkty bez wad. W przypadku stwierdzenia wady produktu Klientowi przysługują uprawnienia opisane w Kodeksie cywilnym, w szczególności prawo do złożenia reklamacji. Zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym Klient może żądać naprawy produktu, wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny produktu albo odstąpić od umowy sprzedaży.

2. Reklamowany przez Klienta produkt (niezgodny z umową) wraz z opisem przyczyny reklamacji, należy odesłać na adres Wydawnictwa z dopiskiem „Reklamacja”.

3. Wydawnictwo rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. Wydawnictwo nie udziela gwarancji, natomiast w pewnych wypadkach produkty sprzedawane w Księgarni mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim wypadku szczegółowe warunki gwarancji wynikają z treści oświadczenia gwarancyjnego dołączonego do produktu.

VII. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wydawnictwo w celu realizacji złożonego zamówienia. Zarówno podanie przez Klienta danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak są niezbędne Wydawnictwu do zrealizowania umowy zawartej z Klientem.

2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta jest Wydawnictwo Marpress Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (80-838 Gdańsk, ul. Targ Rybny 10B).

3. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, tj. wysłania zamówienia oraz, jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych książkach oraz promocjach oferowanych przez Księgarnię.

4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Powierzone przez Klienta dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, tj. w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

VIII. Ochrona praw autorskich

1. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych, Księgarnia zastrzega możliwość odmowy sprzedaży niektórych produktów do celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym do dalszej ich odsprzedaży.

2. W przypadku złożenia zamówienia w okolicznościach, o których mowa powyżej, bądź obejmującego znaczną liczbę produktów wskazującą na ich przeznaczenie do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, Księgarnia ma prawo odmowy zawarcia umowy sprzedaży.

IX. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2018.

3. W przypadku konieczności dokonania zmian regulaminu zmiany takie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Wydawnictwo, jednak nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Księgarni. Do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian regulaminu stosuje się regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

Zwiększ swoją bibliotekę dzięki ekskluzywnym kodom rabatowym na Tania Książka, dostępnym na Dziennik. Odkryj najnowsze wydania i bestsellery w znakomitych cenach i ciesz się lekturą, która inspiruje i edukuje.